NaukaNet Regulamin

SKUTECZNY od: 01 marzec 2020 r

WAŻNE, PRZECZYTAJ UWAŻNIE: WYKORZYSTANIE I UŻYTKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ TOWARZYSTEGO OPROGRAMOWANIA (ZBIORCZO „USŁUGI”) KOMUNIKACJI WIRTUALNA KLASA NAUKANET I JEGO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH. AKCEPTACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE ZAWIERAJĄ SWOJĄ UMOWĘ NA ROSZCZENIA ARBITRAŻOWE. PROSZĘ PRZEGLĄDNĄĆ DOKŁADNIE PRZED AKCEPTACJĄ.

UISZCZENIE PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ I UZYSKANIE DOSTĘPU DO USŁUGI NAUKANET, OZNACZA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI I Z WSZYSTKIMI FORMAMI ZAMÓWIENIA. USŁUGI NAUKNET NIE SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB, KTÓRE NIE MAJĄ PRAWNIE ZAKUPIONYCH DOSTĘPÓW DO USŁUGI.

NaukaNet będzie świadczył Usługi, a użytkownik może uzyskać dostęp do Usług i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Umową. Jeśli zamawiasz Usługi za pośrednictwem e-mail lub formularza zamówienia („Formularz zamówienia”), może zawierać dodatkowe warunki i informacje dotyczące zamawianych usług.

Wymagania systemowe. Korzystanie z Usług wymaga jednego lub większej liczby kompatybilnych urządzeń, dostępu do Internetu i określonego oprogramowania (przeglądarka internetowa), mogą pojawiać się okresowe uaktualnienia programu. Ponieważ korzystanie z Usług wiąże się ze sprzętem, oprogramowaniem i dostępem do Internetu, wydajność tych czynników może wpływać na twoją zdolność dostępu i korzystania z Usług. Zalecany jest szybki dostęp do Internetu. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie wymagania systemowe, które mogą być zmieniane od czasu do czasu, są Twoją odpowiedzialnością.

 

I.   Postanowienia ogólne

Usługa NaukaNet jest świadczona przez SmartNet Solution Limited, 85 Great Portland Street, W1W 7LT London, Company number 09439913, w oparciu o warunki zawarte w nieniejszym Regulaminie oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

 1. DEFINICJE. Następujące definicje będą miały zastosowanie w niniejszej Umowie, a wszelkie odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.

 „Użytkownik końcowy” oznacza Użytkownika i uczestnika, który korzysta z Usług.

„Początkowy okres subskrypcji” oznacza początkowy okres subskrypcji Usługi określony w Formularzu zamówienia.

„Data wejścia w życie usługi” oznacza datę rozpoczęcia początkowego okresu subskrypcji zgodnie z formularzem zamówienia.

„Okres odnowienia” oznacza okres subskrypcji odnowienia usługi rozpoczynającej się po początkowym okresie subskrypcji lub innym okresie odnowienia określonym w formularzu zamówienia.

 

II. USŁUGI CYFROWE. NaukaNet zapewni Usługi Cyfrowe zgodnie z opisem w Formularzu zamówienia oraz standardowe aktualizacje Usług Cyfrowych, które są ogólnie dostępne przez NaukaNet w tym okresie. NaukaNet może, według własnego uznania, zaprzestać świadczenia Usług Cyfrowych lub modyfikować funkcje Usług Cyfrowych od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia.

 1. Usługi Cyfrowe Demo. NaukaNet może od czasu do czasu oferować dostęp do usług zaklasyfikowanych jako wersja Demo. Dostęp do wersji Demo i korzystanie z niej może podlegać dodatkowym umowom. NaukaNet nie składa żadnych oświadczeń, że wersja demo będzie kiedykolwiek ogólnie dostępna i zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub modyfikacji wersji demo w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wersje demo są dostarczane W STANIE, w jakim się znajdują, mogą zawierać problemy techniczne, błędy lub inne wady, a korzystanie z wersji demo odbywa się na własne ryzyko.
 2. KORZYSTANIE Z USŁUG I TWOJE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Z Usług można korzystać wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług przez niego i jego użytkowników końcowych oraz przestrzega wszelkich przepisów prawa związanych z korzystaniem z usług przez użytkownika i każdego użytkownika końcowego, w tym między innymi przepisów związanych z nagrywaniem, własność intelektualna, prywatność i kontrola eksportu. Korzystanie z Usług jest nieważne tam gdzie jest zabronione.
 3. Rejestracja informacji. Możesz zostać poproszony o podanie informacji o sobie w celu rejestracji i / lub korzystania z niektórych Usług. Zgadzasz się, że wszelkie takie informacje będą dokładne. Możesz także zostać poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa nazwy użytkownika i hasła oraz zgadzasz się nie ujawniać takich informacji osobom trzecim.
 4. Twoje treści. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść („Treść”) wysyłaną lub przesyłaną przez Ciebie lub wyświetlaną lub przesyłaną przez Ciebie podczas korzystania z Usług oraz za zgodność ze wszystkimi przepisami dotyczącymi Treści, w tym między innymi przepisami wymagającymi aby Użytkownik uzyskał zgodę strony trzeciej na korzystanie z Treści i przekazywać odpowiednie zawiadomienia o prawach stron trzecich. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do przesłania Treści przez NaukaNet i że takie użycie nie narusza żadnych praw stron trzecich. W żadnym wypadku Zoom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) Treści przesyłane lub przeglądane podczas korzystania z Usług, (b) błędy lub pominięcia w Treści lub (c) jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione jako wynik korzystania, dostępu lub odmowy dostępu do treści. Mimo że NaukaNet nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek Treść, NaukaNet może usunąć dowolną Treść, w dowolnym czasie bez powiadomienia, jeśli NaukaNet dowie się, że narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub dowolnego prawa. Zachowujesz prawa autorskie i wszelkie inne prawa, które już posiadasz w treściach, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usługach lub za ich pośrednictwem.
 5. Nagrywanie. Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących nagrywania. Użytkownik usługi może nagrywać spotkania na NaukaNet i seminaria internetowe. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę aby NaukaNet przechowywał, które zapisujesz. Po włączeniu nagrywania otrzymasz powiadomienie (wizualne lub inne). Jeśli uczestnik spotkania nie wyraża zgody na rejestrację, może opuścić spotkanie lub seminarium internetowe.
 6. Niedozwolone użycie.Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz korzystać z Usług i nie zezwolisz nikomu innemu na korzystanie z Usług w celu: (i) modyfikowania, dezasemblowania, dekompilowania, przygotowywania prac pochodnych, inżynierii wstecznej lub w inny sposób próby uzyskania dostępu do kodu źródłowego Usługi; (ii) świadomie lub w wyniku zaniedbania korzystać z Usług w sposób naruszający, zakłócający lub zakłócający działanie sieci, kont lub usług NaukaNet; (iii) angażować się w działalność niezgodną z prawem, fałszywą lub wprowadzającą w błąd, (iv) przekazywać za pośrednictwem Usług wszelkie materiały, które mogą naruszać własność intelektualną lub inne prawa osób trzecich; (v) budować lub porównywać konkurencyjny produkt lub usługę lub kopiować dowolne funkcje, funkcje lub grafikę Usług; lub (vi) korzystać z Usług w celu komunikowania jakichkolwiek wiadomości lub materiałów, które są nękające, zniesławiające, grożące, obsceniczne, nieprzyzwoite, naruszałyby prawa własności intelektualnej dowolnej strony lub są w inny sposób niezgodne z prawem, które powodowałyby odpowiedzialność cywilną lub stanowiłyby lub zachęcały do postępowania, które może stanowić przestępstwo na mocy dowolnego obowiązującego prawa lub przepisów; (vii) przesyłać ani przekazywać żadnego oprogramowania, Treści lub kodu, które wyrządzają lub mają na celu szkodzić, wyłączać, niszczyć lub niekorzystnie wpływać na działanie Usług w jakikolwiek sposób lub które wyrządzają lub mają na celu wyrządzić szkodę lub wyodrębnić informacje lub dane z innego sprzętu, oprogramowanie lub sieci NaukaNet (viii) angażować się w jakąkolwiek działalność lub korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, dezaktywować, przeciążać, osłabiać lub w inny sposób zakłócać lub zakłócać Usługi lub dowolne serwery lub sieci podłączone do Usług lub systemów bezpieczeństwa NaukaNet. (ix) korzystać z Usług z naruszeniem jakiejkolwiek polityki NaukaNet lub w sposób, który narusza obowiązujące prawo, w tym między innymi przepisy antyspamowe, kontroli eksportu, prywatności i antyterrorystyczne oraz przepisy wymagające zgody podmiotów nagrań audio i wideo, oraz Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich takich praw i przepisów.
 7. Limit użycia.Nie możesz reprodukować, odsprzedawać ani rozpowszechniać Usług ani żadnych raportów ani danych generowanych przez Usługi w jakimkolwiek celu, chyba że masz na to wyraźną zgodę na podstawie odrębnej umowy z NaukaNet. Nie możesz oferować ani umożliwiać stronom trzecim korzystania z Usług zakupionych przez Ciebie, wyświetlania na jakiejkolwiek stronie internetowej lub w inny sposób publikowania Usług lub Treści uzyskanych z Usługi (innej niż Treść tworzona przez Ciebie) lub w inny sposób generowania przychodów z Usług lub użytkowania Usługi dotyczące rozwoju, produkcji lub marketingu usługi lub produktu zasadniczo podobnego do Usług.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Odpowiadasz za działania wszystkich użytkowników, którzy uzyskują dostęp do usług za pośrednictwem twojego konta lub z nich korzystają, i zgadzasz się zapewnić, że każdy taki użytkownik będzie przestrzegał warunków niniejszej umowy i wszelkich zasad NaukaNet. NaukaNet nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu niniejszej Umowy w związku z korzystaniem z Usług przez jakąkolwiek osobę, skontaktuj się z NaukaNet pod adresem biuro@naukanet.pl , NaukaNet może badać wszelkie skargi i naruszenia, na które zwróci uwagę, i może podjąć dowolne (lub nie) działania, które uważa za właściwe, w tym między innymi wydawanie ostrzeżeń, usuwanie treści lub zamykanie kont i / lub profili użytkowników. W żadnym wypadku NaukaNet nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek dane lub inne treści przeglądane podczas korzystania z Usług, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w takich danych lub treści, a także za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione jako wynik zastosowania, dostępu lub odmowy dostępu do jakichkolwiek danych lub treści.
 9. Zobowiązania NaukaNet do Treści. NaukaNet zachowa rozsądne fizyczne i techniczne zabezpieczenia, aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do Treści, zgodnie ze standardami branżowymi. NaukaNet powiadomi Cię, jeśli dowie się o nieautoryzowanym dostępie do Treści. NaukaNet nie będzie uzyskiwać dostępu, przeglądać ani przetwarzać Treści, z wyjątkiem (a) przewidzianych w niniejszej Umowie i Polityce prywatności NaukaNet; (b) zgodnie z upoważnieniem lub instrukcją Użytkownika, (c) wymaganą do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; lub (d) zgodnie z wymogami prawa. NaukaNet nie ma żadnych innych zobowiązań w odniesieniu do Treści.
 10. UPRAWNIENIA.Potwierdzasz, że jesteś w wieku pełnoletnim i poza tym jesteś w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia warunków, zobowiązań, oświadczeń, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszej Umowie oraz do przestrzegania niniejszej Umowy. Chociaż nie możemy absolutnie kontrolować, czy osoby niepełnoletnie uzyskają nieautoryzowany dostęp do Usług, dostęp może zostać zakończony bez ostrzeżenia, jeśli uznamy, że jesteś niepełnoletni lub w inny sposób niekwalifikowalny.
 11. Użycie do celów profesjonalnych. Możesz subskrybować i korzystać z Usług w celach biznesowych.
 12. OPŁATY I ZAKOŃCZENIE UMOWY. Zgadzasz się, że NaukaNet może obciążyć dany mechanizm płatności wybrany przez Ciebie i zatwierdzony przez NaukaNet wszystkie kwoty należne i należne za Usługi, w tym podatki i opłaty za dodatkowe usługi, opłaty konfiguracyjne, opłaty subskrypcyjne lub wszelkie inne opłaty lub obciążenia związane z Twoim kontem. NaukaNet może zmienić ceny w dowolnym momencie, w tym zmienić z usługi bezpłatnej na usługę płatną i pobierać opłaty za Usługi, które były wcześniej oferowane bezpłatnie; pod warunkiem, że NaukaNet dostarczy Ci uprzednie powiadomienie i możliwość usunięcia Twojego konta. Opłata jednorazowa (bez subskrybcji) aktywuje dostęp do systemu na jeden miesiąc, nie ma obowiązku opłaty za kolejny miesiąc – brak opłaty za kolejny miesiąc potwierdza zakończenie umowy i automatyczne skasowanie konta.
 13. Zgadzasz się, że w przypadku, gdy NaukaNet nie będzie w stanie pobrać opłat należnych NaukaNet za Usługi poprzez wybraną przez Ciebie formę płatności, NaukaNet może podjąć wszelkie inne kroki, które uzna za konieczne w celu pobrania takich opłat od Ciebie oraz że będziesz odpowiedzialny za wszystkie koszty i wydatki poniesione przez NaukaNet w związku z takimi czynnościami windykacyjnymi, w tym opłaty windykacyjne, koszty sądowe i honoraria prawników. Ponadto zgadzasz się, że NaukaNet może pobierać odsetki w wysokości mniejszej niż 1,5% miesięcznie lub najwyższa dozwolona przez prawo kwota od wszelkich kwot niewypłaconych w terminie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Jeśli anulujesz, nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi warunkami usługi, a usługa będzie kontynuowana do końca bieżącego Okresu subskrypcji. Konsument wyraża zgodę na to, że po zawarciu umowy przedsiębiorca rozpocznie spełnianie świadczenia i konsumentowi nie będzie wtedy przysługiwało prawo odstąpienia. W razie wyrażenia przez konsumenta ww. zgody, konsument utraci ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy (wyłącznie w opłaconym okresie umowy).

III. ZAKOŃCZENIE. Jeśli zakupiłeś Usługę na czas określony, wypowiedzenie to stanie się skuteczne ostatniego dnia bieżącego okresu. Formularz zamówienia może przewidywać, że Okres odnowienia rozpocznie się automatycznie (subskrypcja), chyba że którakolwiek ze stron powiadomi o wygaśnięciu co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem następnego Okresu odnowienia. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, NaukaNet może natychmiast rozwiązać niniejszą Umowę i zachować wszelkie opłaty wcześniej uiszczone przez Użytkownika. Sekcje od 2 do 4 włącznie będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik musi zaprzestać dalszego korzystania z Usług. Jeśli w dowolnym momencie nie jesteś zadowolony z Usług, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Usług i kontynuowanie procesu zakończenia.

 1. ZASTRZEŻONE PRAWA. NaukaNet i / lub jego dostawcy, zależnie od przypadku, zachowują własność wszystkich praw własności do Usług oraz do wszystkich nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo i nazw domen („Znaki NaukaNet”) powiązanych lub wyświetlanych z Usługami. Nie można kadrować ani wykorzystywać technik kadrowania w celu dołączenia Znaków NaukaNet lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) NaukaNet bez wyraźnej pisemnej zgody. Nie możesz używać żadnych metatagów ani innych „ukrytych tekstów” wykorzystujących Znaki NaukaNet bez wyraźnej pisemnej zgody NaukaNet.
 2. PRAWA AUTORSKIE.Nie możesz publikować, modyfikować, rozpowszechniać ani reprodukować w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych, praw do reklamy lub innych praw własności bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw własności. NaukaNet może odmówić dostępu do Usług każdemu Użytkownikowi, który rzekomo naruszy prawa autorskie innej strony. Nie ograniczając powyższego, jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, powiadom o tym na pomoc@naukanet.pl
 3. REKLAMACJA.UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WRAZ Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU PRZY ZAKUPIE USŁUGI CYFORWEJ, ŻE WRAZ Z UTWORZENIEM KONTA DLA SUBSKRYPCJI NIE MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY. UTWORZENIEM KONTA NAZYWAMY MOMENT UTWORZENIA LOGINU I HASŁA DLA SUBSKRYBENTA I PRZESŁANIE TYCH DANYCH DO UŻYTKOWNIKA NA, PODANĄ PRZEZ UŻTYKOWNIKA, POCZTĘ INTERNETNOWĄ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA UŻYWANIE USŁUGI CYFROWEJ NAUKANET NA WŁASNE RYZYKO W AKTUALNEJ FORMIE. UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA USŁUG. NAUKANET NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB KOMUNIKACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI. NAUKANET NIE MOŻE GWARANTOWAĆ I NIE OBIECUJE ŻADNYCH SZCZEGÓLNYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG.
 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU NAUKANET LUB JEGO PODMIOTY, DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE LUB ZWIĄZANE Z NIMI (PRZERWANIE, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK SZKODLIWE STRATY LUB SZKODY) WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI WYKORZYSTANIA USŁUG LUB ZAPEWNIENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG TECHNICZNYCH LUB INNYCH WSPARCIA, NAWET JEŚLI ZOOM, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.
 5. Zgoda na arbitraż. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, zgadzasz się rozwiązywać spory tylko indywidualnie, w drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami Załącznika
 6. POLITYKA PRYWATRNOŚCI.Korzystanie z Usług podlega również Polityce prywatności NaukaNet, do której link znajduje się w stopce na stronie internetowej NaukaNet. Polityka prywatności i wszystkie zasady na stronie www.naukanet.pl/legal są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie. Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że NaukaNet może kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób w celu uzyskania informacji dotyczących korzystania z Usług, niezależnie od tego, czy zrezygnowałeś z otrzymywania wiadomości marketingowych lub powiadomień.